021-88400788
09108840099

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

سوالات متداول

تاریخ اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری وزارت بهداشت چه زمانی است؟

زمان اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری وزارت بهداشت، شهریور ماه می باشد.

تاریخ اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت چه زمانی است؟

زمان اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، شهریور ماه می باشد.

تاریخ اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری سراسری وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی چه زمانی است؟

زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت، نیمه تیر ماه می باشد.

تاریخ انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت چه زمانی است؟

تاریخ انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت، تیرماه می باشد.

تاریخ انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت چه زمانی است؟

انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، مرداد ماه می باشد.

تاریخ اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت چه زمانی است؟

اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و انتخاب رشته، نیمه مرداد می باشد.

تاریخ برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت چه زمانی می باشد؟

تاریخ برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت، اردیبهشت ماه می باشد.

تاریخ برگزاری آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت چه زمانی است؟

تاریخ برگزاری آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، تیر ماه می باشد.

تاریخ ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت چه زمانی است؟

تاریخ ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت، بهمن ماه می باشد.

تاریخ ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سراسری وزارت بهداشت چه زمانی می باشد؟

تاریخ ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سراسری وزارت بهداشت، بهمن ماه و مهلت ثبت نام مجدد و ویرایش اطلاعات ، خرداد ماه می باشد.

تاریخ اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری سراسری وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی چه زمانی است؟

تاریخ اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری سراسری وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی، نیمه اول شهریور ماه می باشد.

تاریخ اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سراسری وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی چه زمانی است؟

تاریخ اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد سراسری وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی، نیمه اول شهریور می باشد.

تاریخ انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی، چه زمانی است؟

تاریخ انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی، اردیبهشت ماه می باشد.

تاریخ انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سراسری وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی، چه زمانی است؟

تاریخ انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سراسری وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی، خرداد ماه می باشد.

تاریخ اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری سراسری وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی چه زمانی است؟

تاریخ اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری سراسری وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی، اواخر فروردین ماه می باشد.

تاریخ اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سراسری وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی چه زمانی است؟

تاریخ اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سراسری وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی، نیمه اول خرداد ماه می باشد.

تاریخ برگزاری آزمون دکتری دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی چه زمانی می باشد؟

تاریخ برگزاری آزمون دکتری دانشگاه سراسری وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی، هفته اول اسفند ماه می باشد. اما بر اساس شرایط کرونا در کشور ممکن است متغییر باشد.

تاریخ برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی چه زمانی است؟

تاریخ برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی ادغام و به طور کلی داوطلبان یک آزمون می دهند اما بعد از مشخص شدن رتبه دو انتخاب رشته مجزا برای دانشگاه آزاد و سراسری انجام می دهند. زمان برگزاری آزمون به طور معمول هفته اول اردیبهشت ماه می باشد، اما بر اساس شرایط کرونا در کشور ممکن است متغییر باشد.

تاریخ ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاداسلامی چه زمانی است؟

تاریخ ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری وزارت علوم و آزاد اسلامی، آذر ماه می باشد.