021-88400788
09108840099

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

دانشگاههای پذیرنده دکتری روانشناسی بالینی دانشگاههای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاههای دارای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاههای پذیرنده دکتری روانشناسی تربیتی

دانشگاههای پذیرنده دکتری روانشناسی بالینی دانشگاههای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاههای دارای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاههای پذیرنده دکتری روانشناسی تربیتی

دانشگاههای پذیرنده دکتری روانشناسی بالینی دانشگاههای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاههای دارای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاههای پذیرنده دکتری روانشناسی تربیتی

جزئیات

دانشگاههای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاههای دارای دکتری روانشناسی دانشگاههای پذیرنده دکتری روانشناسی بالینی سراسری وزارت بهداشت دانشگاههای دارای دکتری بالینی

13 مرداد 1400

لیست دانشگاه های پذیرنده دکتری روان شناسی سراسری

روزانه روانشناسی بالینی شهید بهشتی 1
روزانه روانشناسی بالینی شاهد 2
روزانه روانشناسی سلامت تهران 3
روزانه رواشناسی سلامت خوارزمی تهران 4
روزانه روانشناسی خانواده و سلامت جنسی شاهد 5
روزانه روانشناسی بالینی علم و فرهنگ 6
روزانه روانشناسی بهشتی 7
روزانه روانشناسی تربیت مدرس 8
روزانه روانشناسی خوارزمی تهران 9
روزانه روانشناسی علامه طباطبایی تهران 10
روزانه روانشناسی الزهرا 11
روزانه روانشناسی بالینی شیراز 12
روزانه روانشناسی اصفهان 13
روزانه روانشناسی گیلان 14
روزانه روانشناسی تبریز 15
روزانه روانشناسی سمنان 16
روزانه روانشناسی اردبیل 17
روزانه روانشناسی رازی کرمانشاه 18
روزانه روانشناسی ارومیه 19
روزانه روانشناسی اهواز 20
روزانه روانشناسی لرستان خرم آباد 21
نوبت دوم روانشناسی بالینی شهید بهشتی 22
نوبت دوم روانشناسی سلامت تهران 23
نوبت دوم روانشناسی الزهرا 24
پیام نور روانشناسی پیام نور تهران 25
نوبت دوم روانشناسی اصفهان 26
نوبت دوم روانشناسی سمنان 27
نوبت دوم روانشناسی گیلان 28
نوبت دوم روانشناسی تبریز 29
نوبت دوم روانشناسی اردبیل 30
نوبت دوم روانشناسی ارومیه 31
پردیس روانشناسی بالینی شهید بهشتی 32
پردیس روانشناسی بالینی شاهد 33
پردیس روانشناسی سلامت خوارزمی 34
پردیس روانشناسی خوارزمی تهران 35
پردیس روانشناسی علامه طباطبایی تهران 36
پردیس روانشناسی بالینی شیراز 37
پردیس روانشناسی اصفهان 38
پردیس روانشناسی سمنان 39


دانشگاه های پذیرنده دکتری روان شناسی دانشگاه آزاد
روانشناسی بالینی رودهن 1
روانشناسی بالینی شیراز 2
روانشناسی بالینی بیرجند 3
روانشناسی سلامت تهران مرکزی 4
روانشناسی سلامت کرج 5
روانشناسی سلامت رودهن 6
روانشناسی سلامت تنکابن 7
روانشناسی سلامت نجف آباد 8
روانشناسی سلامت تربت جام 9
روانشناسی علوم تحقیقات 10
روانشناسی تهران مرکزی 11
روانشناسی تهران شمال 12
روانشناسی رودهن 13
روانشناسی کرج 14
روانشناسی قم 15
روانشناسی ساوه 16
روانشناسی سمنان 17
روانشناسی ساری 18
روانشناسی رشت 19
روانشناسی تنکابن 20
روانشناسی اراک 21
روانشناسی اصفهان 22
روانشناسی نجف آباد 23
روانشناسی کرمانشاه 24
روانشناسی گرگان 25
روانشناسی نائین 26
روانشناسی بروجرد 27
روانشناسی مرودشت 28
روانشناسی شهرکرد 29
روانشناسی سنندج 30
روانشناسی یاسوج 31
روانشناسی اردبیل 32
روانشناسی ارومیه 33
روانشناسی تبریز 34
روانشناسی نیشابور 35
روانشناسی شاهرود 36
روانشناسی بجنورد 37
روانشناسی بیرجند 38
روانشناسی تربت جام 39
روانشناسی ارسنجان 40
روانشناسی زرند 41
روانشناسی ایلام 42
روانشناسی اهواز 43
روانشناسی بندر عباس 44
روانشناسی بوشهر 45
روانشناسی زاهدان 46
روانشناسی امارات متحده عربی 47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقاله ها مرتبط