021-88400788
09108840099

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی بالینی سراسری وزارت علوم ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی بالینی وزارت بهداشت ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی سلامت ظرفیت پذیرش دکتری وانشناسی عمومی ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد

ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی بالینی سراسری وزارت علوم ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی بالینی وزارت بهداشت ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی سلامت ظرفیت پذیرش دکتری وانشناسی عمومی ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد

ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی بالینی سراسری وزارت علوم ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی بالینی وزارت بهداشت ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی سلامت ظرفیت پذیرش دکتری وانشناسی عمومی ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد

جزئیات

ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی بالینی سلامت عمومی وزارت بهداشت ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی وزارت بهداشت ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد

13 مرداد 1400

ظرفیت پذیرش دکتری روان شناسی دانشگاه سراسری

 
 
کل پردیس پیام نور غیرانتفاعی شبانه سایر شهرها شبانه تهران روزانه سایر شهرها روزانه تهران گرایش
49 20 0 7 0 2 10 10 روانشناسی بالینی
14 5 0 0 0 2 0 7 روانشناسی سلامت
92 12 5 0 9 2 43 21 روانشناسی
عمومی
4 0 0 0 0 0 0 4 خانواده و سلامت جنسی
159 کل گرایش ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

مقاله ها مرتبط