021-88647887
info@ravangam.com
نقش تلاش و پشتکار در موفقیت

بررسی نقش تلاش و پشتکار در موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری روانشناسی

31 خرداد 1397
عوامل موفقیت در کنکور
تمرکز

بررسی راهکارهای افزایش تمرکز در هنگام مطالعه

31 خرداد 1397
عوامل موفقیت در کنکور
برنامه ریزی درسی

نقش برنامه ریزی درسی صحیح در قبولی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی

31 خرداد 1397
عوامل موفقیت در کنکور
نقش هدف در موفقیت

بررسی نقش اهداف در موفقیت آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و دکتری روانشناسی

31 خرداد 1397
عوامل موفقیت در کنکور