021-88400788
09108840099

معرفی گرایش های روانشناسی

معرفی گرایش های روانشناسی

معرفی گرایش های روانشناسی

جزئیات

معرفی گرایش های دکتری روانشناسی

2 تیر 1397

دکتری روانشناسی درایران دارای سه گرایش است:


 
  1. روانشناسی که همان روانشناسی عمومی است.
  2. روانشناسی بالینی
  3.  روانشناسی سلامت

مقاله ها مرتبط