021-88400788
09108840099

منابع آزمون دکتری روانشناسی منابع کنکور دکتری روانشناسی وزارت بهداشت منابع کنکور دکتری روانشناسی99

منابع آزمون دکتری روانشناسی منابع کنکور دکتری روانشناسی وزارت بهداشت منابع کنکور دکتری روانشناسی99

منابع آزمون دکتری روانشناسی منابع کنکور دکتری روانشناسی وزارت بهداشت منابع کنکور دکتری روانشناسی99

جزئیات

منابع کنکور دکتری روانشناسی بالینی، منابع آزمون دکتری روانشناسی وزارت بهداشت، منابع کنکور دکتر روانشناسی تربیتی، دروس کنکور دکتری روانشناسی بالینی گروه آموزشی مقدم روانگام

13 مرداد 1400

منابع کنکور دکتری روان شناسی بالینی سلامت عمومی

ویراش شده برای کنکور 1401
 
منابع درس آمار و روش تحقیق
 • منابع اصلی:
 • 1)احتمالات و آمار كاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دكتر علی دلاور
 • 2)تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، ترجمه‌ی دكتر علی دلاور و دكتر سیامك نقشبندی
 • 3)روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دكتر علی دلاور
 • 4)روش‌های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، حسن زاده

کتب کمک آموزشی آمار:
 1. -کتاب جامع آمار و روش تحقیق، روانگام
 2. -کتاب 1000 نکته 1000 تست آمار و روش تحقیق، گروه آموزشی مقدم
 3. -کتاب جمع بندی آمار و روش تحقیق

منابع درس روانشناسی مرضی و كودكان استثنایی(آسیب شناسی روانی)
 
 • منابع اصلی:
 • 1)آسیب شناسی روانی، سلیگمن و روزنهان، ترجمه سید محمدی
 • 2)آسیب شناسی روانی، هالجین، ترجمه سید محمدی
 • 3)خلاصه‌ی روانپزشكی، كاپلان و سادوك، ترجمه رضاعی
 • 4)آسیب شناسی روانی بر اساس دی اس ام 5، گنجی
 • 5)روانشناسی مرضی تحولی، دادستان
 • 6)روانشناسی مرضی، ساراسون
 • 7)روانشناسی كودكان استثنایی، میلانی‌فر
 • 8)روانشناسی کودکان استثنایی، سیف نراقی
 • 9)کودکان استثنایی، کافمن و هالاهان، ترجمه جوادیان
 • 10)روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی، کاکاوند
 • 11)روانشناسی کودکان استثنایی، افروز
 • 12)آسیب شناسی روانی، حسین آزاد
 • 13)آسیب شناسی روانی بارلو، ترجمه فیروزبخت
 • 14)آسیب شناسی روانی دیودسون، ترجمه دهستانی
 • 15)آسیب شناسی روانی باچر، ترجمه سید محمدی

کتب کمک آموزشی آسیب شناسی روانی:
 1. -کتاب جامع آسیب شناسی روانی، فاطمه صفرزاده مقدم
 2. -کتاب 1000 نکته 1000 تست آسیب شناسی روانی، فاطمه صفرزاده مقدم
 3. -کتاب جمع بندی آسیب شناسی روانی

منابع درس روان شناسی رشد
 
 • منابع اصلی:
 • 1)نظریه های رشد کرین، ترجمه خوی نژاد
 • 2)روانشناسی ژنتیك 1و2، دكتر منصور و دادستان
 • 3)روانشناسی رشد جلد 1و2، لورا ای برك،ترجمه  سید محمدی
 • 4)روانشناسی رشد ،حسن احدی، جمهری
 • 5)روانشناسی رشد ،حسن احدی، بنی جمالی
 • 6)پیشگامان رشد، ویلیام کرین،ترجمه فربد فدایی
 • 7)رشد و شخصیت کودک، ماسن، ترجمه یاسایی
 • 8)روانشناسی رشد، سوسن سیف
 • 9)روانشناسی رشد، لطف آبادی
 • 10)روانشناسی رشد، گنجی
 • 11)روانشناسی رشد تحول انسان، پاپالیا، ترجمه نقشبندی و همکاران

کتب کمک آموزشی رشد:
 1. -کتاب جامع روانشناسی رشد، فاطمه صفرزاده مقدم
 2. -کتاب 1000 نکته 1000 تست روانشناسی رشد، فاطمه صفرزاده مقدم
 3. -کتاب جمع بندی روان شناسی رشد

نوروسایکولوژی
 
منابع اصلی:
 • 1)حائری روحانی، سيدعلی، فيزيولوژی اعصاب و غدد درون ريز، انتشارات سمت
 • 2)خداپناهی، محمد کريم، انگيزش و هيجان، انتشارات سمت
 • 3)خداپناهی، محمد کريم، انگيزش و هيجان، انتشارات سمت
 • 4)خداپناهی، محمد کريم، روانشناسی فيزيولوژيک، انتشارات سمت
 • 5)خداپناهی، محمد کريم، نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی، انتشارات سمت
 • 6)کارلسون، نيل ر، روانشناسی فيزيولوژيک، ترجمه، ارضی، اردشير، براتی سده، فريد، کمايی، جمشيد، انتشارات رشد
 • 7)کالات، جيمز، روانشناسی فيزيولوژيک، ترجمه بيابانگرد، اسماعيل، علی‌پور، احمد، انتشارات دانشگاه شاهد
 • 8)کولب،برایان، مبانی نوروسایکولوژی انسان، علی پور،احمد،انتشارات ارجمند
 • 9)معظمی، داود، مقدمات نوروسايکولوژی، انتشارات سمت

کتاب کمک آموزشی نوروسایکولوژی:
 1. -کتاب جامع نوروسایکولوژی، فاطمه صفرزاده مقدم
 2. -کتاب 1000 نکته 1000 تست نوروسایکولوژی، فاطمه صفرزاده مقدم
 3. -کتاب جمع بندی نوروسایکولوژی

روانشناسی شخصیت
 
منابع اصلی:
 • 1)نظریه های شخصیت، فیست، ترجمه سیدمحمدی
 • 2)نظریه های شخصیت، شولتز، ترجمه سید محمدی
 • 3)شخصیت، نظریه و پژوهش، پروین، ترجمه کدیور و جوادی
 • 4)نظریه های شخصیت یا مکاتب روانشناسی، سیاسی

کتاب کمک آموزشی شخصیت:
 1. -کتاب جامع روانشناسی شخصیت، فاطمه صفرزاده مقدم
 2. -کتاب 1000 نکته 1000 تست روانشناسی شخصیت، فاطمه صفرزاده مقدم
 3. -کتاب جمع بندی روان شناسی شخصیت

 

مقاله ها مرتبط