021-88647887
info@ravangam.com

لیست قبولی های گروه آموزشی مقدم دهه 90

گروه آموزشی مقدم (روانـگام) تخصصی ترین و با سابقه ترین گروه آموزشی در زمینه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره بیشترین قبولی از تخصصی ترین و با سابقه گروه آموزشی در زمینه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره به تفکیک رتبه، رشته و گرایش و دانشگاه
لیست قبولی های گروه آموزشی مقدم در دهه 90