021-88400788
0910-8840099

رتبه 1 دکتری روان شناسی

کارنامه رتبه 1 کنکور دکتری روان شناسی سال 1400کارنامه رتبه 1 یک کنکور دکتری روان شناسی سال 1400 

جناب آقای سید فرید الدین میر عمادی 

ایشان از شرکت کنندگان کلاس های آنلاین موسسه بوده انند.

مصاحبه با رتیه یک کنکور دکتری روان شناسی