021-88400788
09363434603

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی سراسری از سال 1390 الی 1398:


دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1390

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1391

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1392

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1393

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1394

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1395

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1396

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1397

دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی سال 1398

كليد اوليه ازمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398

دانلود رایگان نمونه منابع آموزشی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی:-دانلود رایگان جزوه روانشناسی رشد
(نمونه کتاب جامع شرح درس)

-دانلود رایگان تست روانشناسی رشد
(نمونه کتاب 1000 نکته-1000 تست)-دانلود رایگان جزوه آمار و روش تحقیق
(نمونه کتاب جامع شرح درس)

-دانلود رایگان تست آمار و روش تحقیق
(نمونه کتاب 1000 نکته-1000 تست)-دانلود رایگان جزوه روانشناسی مرضی
(نمونه کتاب جامع شرح درس)

-دانلود رایگان تست روانشناسی مرضی
(نمونه کتاب 1000 نکته-1000 تست)دانلود رایگان کتاب جامع روانشناسی کودکان استثنایی
(نمونه کتاب جامع شرح درس)

دانلود رایگان کتاب تست روانشناسی کودکان استثنایی
(نمونه کتاب 1000 نکته 1000 تست)


-دانلود رایگان جزوه روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان
(نمونه کتاب جامع شرح درس)

-دانلود رایگان تست روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان
(نمونه کتاب 1000 نکته-1000 تست)-دانلود رایگان جزوه علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی
(نمونه کتاب جامع شرح درس)

-دانلود رایگان تست علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی
(نمونه کتاب 1000 نکته-1000 تست)
 -دانلود رایگان جزوه روانشناسی بالینی
(نمونه کتاب جامع شرح درس)

-دانلود رایگان تست روانشناسی بالینی
(نمونه کتاب 1000 نکته-1000 تست)
 -دانلود رایگان جزوه روانشناسی عمومی
(نمونه کتاب جامع شرح درس)

-دانلود رایگان تست روانشناسی عمومی
(نمونه کتاب 1000 نکته-1000 تست)
-دانلود رایگان جزوه زبان تخصصی روانشناسی
(نمونه کتاب جامع شرح درس)

-دانلود رایگان تست زبان تخصصی روانشناسی
(نمونه کتاب 1000 نکته-1000 تست)


دانلود جزوات خلاصه جمع بندی کنکور
(جزوات خلاصه کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی و جزوات خلاصه کنکور دکتری روانشناسی)