021-88400788
09108840099

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

دانلود نمونه کتاب‌های سه گانه روان‌گام
ویژه آمادگی کنکور دکتری روان شناسی
ویرایش جدید

روان شناسی رشد:
 1. 📥دانلود نمونه کتاب جامع روان‌شناسی رشد دکتری
 2. 📥دانلود نمونه کتاب 1000 نکته 1000 تست روان شناسی رشد دکتری
 3. 📥دانلود نمونه کتاب جمع بندی روان شناسی رشد

روان شناسی شخصیت:
 1. 📥دانلود نمونه کتاب جامع روان شناسی شخصیت دکتری
 2. 📥دانلود نمونه کتاب 1000نکته 1000تست روان شناسی شخصیت دکتری
 3. 📥دانلود نمونه کتاب جمع بندی روان شناسی شخصیت دکتری

آسیب شناسی روانی:
 1. 📥دانلود نمونه کتاب جامع آسیب شناسی روانی دکتری
 2. 📥دانلود نمونه کتاب 1000نکته 1000تست آسیب شناسی روانی دکتری
 3. 📥دانلود نمونه کتاب جمع بندی آسیب شناسی روانی دکتری

آمار و روش تحقیق:
 1. 📥دانلود نمونه کتاب جامع آمار و روش تحقیق دکتری
 2. 📥دانلود نمونه کتاب 1000نکته 1000تست آمار و روش تحقیق دکتری
 3. 📥دانلود نمونه کتاب جمع بندی آمار و روش تحقیق دکتری

نوروسایکولوژی:
 1. 📥دانلود نمونه کتاب جامع نوروسایکولوژی دکتری
 2. 📥دانلود نمونه کتاب 1000نکته 1000تست نوروسایکولوژی دکتری
 3. 📥دانلود نمونه کتاب جمع بندی نوروسایکولوژی دکتریدانلود رایگان جزوات جمع بندی‌

(ارائه خلاصه مطالب فوق مهم کنکوری به صورت جدول و درخت دانش مخصوص مرور و دوره)


دانلود نمونه سوال‌های کنکور دکتری روانشناسی کنکور سال‌های گذشته
نمونه تست کنکور دکتری روانشناسی 10 سال گذشته‌+‌پاسخ تشریحی