021-88400788
09108840099

دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد روانسنجی، ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد روانسنجی

دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد روانسنجی، ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد روانسنجی

دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد روانسنجی، ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد روانسنجی

جزئیات

لیست دروس کارشناسی ارشد روانسنجی، ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی ظرایب امتحانی کارشناسی ارشد روانسنجی لیست دروس کنکور ارشد روانسنجی ارشد روانسنجی ارشد سنجش و اندازه گیری دروس امتحانی ارشد روانسنجی ضرایب امتحانی ارشد روانسنجی دروس روانسنجی رشته روانسنجی روانگام گروه آموزشی مقدم ظرایب رشته روانسجی

13 مرداد 1400
معرفی دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد روانسنجی کد ضریب 3، ضرایب دروس کنکور ارشد روانسنجی
 
دروس ضرایب
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 2
آمار و روش تحقیق 2
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 1
روانشناسی رشد 2
روانشناسی عمومی 1
روان سنجی 2
آزمون های شناختی هوش و استعداد 2

مقاله ها مرتبط