021-88400788
09108840099

ضرایب امتحانی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، لیست دروس کنکور ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

ضرایب امتحانی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، لیست دروس کنکور ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

ضرایب امتحانی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، لیست دروس کنکور ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

جزئیات

لیست دروس امتحانی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی آموزش کودکان استثنایی، ظرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی کوکان استثنایی

13 مرداد 1400

دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی کد ضریب 5، ضرایب دروس کنکور ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

 
دروس امتحانی ضرایب
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 2
آمار و روش تحقیق 2
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 3
روانشناسی رشد 2
روانشناسی عمومی 2
روان سنجی 2
روانشناسی تربیتی 2
آموزش و پرورش کودکان استثنایی 3

مقاله ها مرتبط