021-88647887
info@ravangam.com

معرفی دروس و ضرایب امتحانی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

معرفی دروس و ضرایب امتحانی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

معرفی دروس و ضرایب امتحانی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

جزئیات

لیست دروس به همراه ظرایب کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی را در جدول زیر می توانید مشاهده بفرمایید.

28 خرداد 1397
معرفی دروس و ضرایب امتحانی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
 
دروس ضرایب
متون روانشناسی به زبان انگلیسی 2
آمار و روش تحقیق 2
روانشناسی رشد 2
روانشناسی عمومی 2
روانشناسی تربیتی 3

مقاله ها مرتبط