021-88932323
info@ravangam.com

ویدئو هانخستین تور انگیزشی، آموزشی کنکور ارشد و دکتری روانشناسی .mp4 فیلم های آموزشی کنکور دکتری روانشناسی
0:02’:30”

نخستین تور انگیزشی، آموزشی کنکور ارشد و دکتری روانشناسی .mp4 فیلم های آموزشی کنکور دکتری روانشناسی

کلاس نکته تست روانشناسی بالینی، مبحث اختلالات نوروکاگنیتیو استاد فاطمه صفرزاده مقدم فیلم های آموزشی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

فیلم-تستی.mp4 ویدئو جدید

جشن بزرگ موسسه پارسه همراه با تماشای فینال فوتبال جام جهانی 2018.mp4 فیلم های آموزشی کنکور دکتری روانشناسی

فیلم کلاس نکته تست روانشناسی بالینی، مبحث طبقه بندی اختلالات روانی استاد مقدم.mp4 فیلم های آموزشی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

فیلم کلاس نکته تست روانشناسی بالینی، مبحث رویکرد روان پویشی فیلم های آموزشی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

کلاس نکته تست روانشناسی بالینی، مبحث کارکرد لب های مغز فیلم های آموزشی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

فیلم کلاس نکته تست روانشناسی بالینی، نظریه واقعیت درمانی گروه آموزشی استاد مقدم.mp4 فیلم های آموزشی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

Motivation-Everything is up to you فیلم های آموزشی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

ویدیو های انگیزشی موفقیت در کنکور روانشناسی