021-88400788
09108840099

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

اعلام جزئیات درج معدل در ثبت نام دکتری 98

اعلام جزئیات درج معدل در ثبت نام دکتری 98

اعلام جزئیات درج معدل در ثبت نام دکتری 98

جزئیات

اعلام جزئیات درج معدل در ثبت نام دکتری تخصصی سال 1398

18 آذر 1397
اعلام جزئیات درج معدل در ثبت نام دکتری 98

داوطلبان آزمون دکتری 98 لازم است نسبت به درج معدل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود در فرم ثبت نام کنکور اقدام نمایند.

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش، داوﻃﻠﺒﺎن آزمون دکتری 98 ﻛﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻌﺪل دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی و ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی ﺧﻮد را در ردﻳﻒﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داوﻃﻠﺒﺎنی ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1398/6/31 ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ درج ﻣﻌﺪل دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات واﺣﺪﻫﺎی درسی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی ﺧﻮد را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1397/6/31 در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ درج ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮم ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺪرج در ﺻﻔﺤﻪ 39 دﻓﺘﺮﭼﻪ ثبت نام دکتری 98 ، از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و آن را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮلی ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮلی اراﺋﻪ ﮔﺮدد.

آن دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 97/11/30 و ﻳﺎ 98/6/31 در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ میﺷﻮﻧﺪ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ، میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮاﻳﺶ و ﻳﺎ درج ﻣﻌﺪل ﻓﺎرغ التحصیلی (ﺑﺮای ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن 97/11/30) و ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات واﺣﺪﻫﺎی درسی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه (ﺑﺮای ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 98/6/31) ﺧﻮد ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1397/11/30 اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ و ﻳﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮای ﺣﺮﻓﻪای (ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، دﻛﺘﺮای عمومی داﻣﭙﺰشکی و دﻛﺘﺮای ﭘﺰشکی)، ﻛﻪ ﻣﻌﺪل آﻧﺎن ﻛﻤﺘﺮ از 14/00 میﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻖ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ آزﻣﻮن را ﻧﺪارﻧﺪ.

قابل توجه است که داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﻌﺪل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ.

وب سایت تخصصی آزمون دکتری

اخبار مرتبط