021-88400788
09108840099

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

اعلام جزئیات وضعیت نظام وظیفه جهت ثبت نام کنکور دکتری 98

اعلام جزئیات وضعیت نظام وظیفه جهت ثبت نام کنکور دکتری 98

اعلام جزئیات وضعیت نظام وظیفه جهت ثبت نام کنکور دکتری 98

جزئیات

اعلام جزئیات وضعیت نظام وظیفه جهت ثبت نام کنکور دکتری 98

18 آذر 1397

اعلام جزئیات وضعیت نظام وظیفه جهت ثبت نام کنکور دکتری 98

جزئیات مقررات وظیفه عمومی جهت ثبت نام داوطلبان مرد در آزمون دکتری تخصصی سال 1398 اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش، ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم رسمی ﺳﺎزﻣﺎن وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮمی ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎمی، داوطلبان آزمون دکتری 98 مذکر ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺬﻳﺮش در داﻧﺸﮕﺎه (ﻗﺒﻮلی قطعی و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم)، ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﻳﺮ را از ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﺖ و ﻣﻘﺮرات وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮمی دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ و یکی از ﻛﺪﻫﺎی 11 ﮔﺎﻧﻪ ذﻳﻞ را در ﺑﻨﺪ 15 ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻳﻨﺘﺮنتی درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻛﺪ 01) دارا ﺑﻮدن ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ.

ﻛﺪ 02) دارا ﺑﻮدن ﻛﺎرت ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﻳﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ (ﻛﻔﺎﻟﺖ، ﭘﺰشکی، اﻳﺜﺎرﮔﺮان، ﻣﻮارد ﺧﺎص و …).

ﻛﺪ 03) ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮﻣﻲ دارای ﺑﺮگ آﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺪون ﻏﻴﺒﺖ (ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻧﺎن در ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز تحصیلی ﺑﺎﺷﺪ) و زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮش و ﺛﺒﺖﻧﺎم آﻧﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ (ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮگ اﻋﺰام) میﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﻗﺒﻮلی داﻧﺸﮕﺎه میﺑﺎﺷﺪ، ﻻزم اﺳﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺮر (ﻣﻨﺪرج در ﺑﺮگ اﻋﺰام) ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻋﺰام ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ در داﻧﺸﮕﺎه و دارا ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ، ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ از ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت
ﻏﺎﻳﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻛﺪ 04) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 98/6/31 در ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻞ (ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه 1 و 2 ﻣﺎده 33 ﻗﺎﻧﻮن وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮمی) ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ میﺷﻮﻧﺪ.

ﻛﺪ 05) ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی ﻛﻪ در ﺳﻘﻒ ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه و از ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮش در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی تخصصی، ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺪه و وارد ﻏﻴﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻛﺪ 06) ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻳﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاهی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮایی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ.

ﻛﺪ 07) ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺎﻳﻮر ﺷﺎﻏﻞ در ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاهی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ.

ﻛﺪ 08) ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دینی دارﻧﺪه ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی و دارای ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ تحصیلی ﺣﻮزوی.

* در ﺻﻮرتی که ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻳﺎ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺣﻮزه ، ﺑﻪ ﻣﻮازات آن در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻨﺪ، ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺣﻮزه، اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ وی در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻃﻠﺒﻪای را ﻟﻐﻮ ﻳﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻋﻼم ﻛﻨﺪ، اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ وی در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺳﺎزﻣﺎن وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺻﺪور ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎهی اﺳﺖ. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻫﺮ ﺗﺮم تحصیل ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ تحصیلی ﺣﻮزوی را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻛﺪ 09) ﻣﺸﻤﻮﻻن دارای ﺑﺮﮔﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام دار ﺑﺪون ﻏﻴﺒﺖ (ﭘﺰشکی، ﻛﻔﺎﻟﺖ و ﻳﺎ …) در ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر آن.

* اﻳﻦ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺑﺎیستی ﻣﺠﻮز ﻻزم ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در داﻧﺸﮕﺎه را از ﻣﻌﺎوﻧﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤومی اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺬ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻘﺮرات وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤومی میﺗﻮاﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺛﺒﺖﻧﺎم و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ دﻫﻨﺪ.

ﻛﺪ 10) ﻛﺎرﻛﻨﺎن وﻇﻴﻔﻪ (در ﺣﺎل ﺧﺪﻣﺖ) ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﻋﻤﻮمی در ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز تحصیلی و ﺑﺪون ﻏﻴﺒﺖ اوﻟﻴﻪ.

* اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن وﻇﻴﻔﻪ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻗﺒﻮﻟﻲ از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه، ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاهی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻼً داﻧﺸﺠﻮی اﺧﺮاﺟﻲ ﻧﺒﻮده و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺮار از ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ از ﻃﺮﻳﻖ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﭘﻠﻴﺲ+10 ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﻛﺎرﻛﻨﺎن وﻇﻴﻔﻪ ای ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1398/6/31 ﺑﻪ اﺗﻤﺎم می رﺳﺪ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن میﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮلی و ﻣﻮﻗﻊ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در داﻧﺸﮕﺎه، ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻛﺪ 11) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺼﺮافی ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، در ﺻﻮرتی ﻛﻪ در ﺳﻨﻮات اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 33 ﻗﺎﻧﻮن، از ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻧﺼﺮاف داده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺼﺮاف آﻧﺎن در داﻧﺸﮕﺎه و ﻳﺎ رﺷﺘﻪ قبلی ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮش در داﻧﺸﮕﺎه و رﺷﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺴﺎل ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻀﺎﻓﺎً ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ 90/8/22 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، از اﻣﺘﻴﺎز ﻳﻚ ﺑﺎر اﻧﺼﺮاف اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺬﻛﺮات ﻣﻬﻢ ﻣﻘﺮرات وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮمی:

    ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻏﺎﻳﺐ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ نمیﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن و ﻗﺒﻮلی در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ تحصیلی ﺑﺮای آﻧﺎن ﺻﺎدر ﻧﮕﺮدﻳﺪه و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم از آﻧﺎن نمیﺑﺎﺷﻨﺪ.
    ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن دوره دﻛﺘﺮی تخصصی ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ (Ph.D) ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺪد در اﻳﻦ آزﻣﻮن نمیﺑﺎﺷﻨﺪ.
    داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺧﺮاجی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿﺮورت و ﻳﺎ اﺧﺬ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ نمیﺑﺎﺷﻨﺪ.
    ﺳﻨﻮات تحصیلی ﻣﺠﺎز در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی تخصصی ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ (Ph.D) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﺶ ﺳﺎل میﺑﺎﺷﺪ.
    داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ میﺑﺎﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ تحصیلی در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی تخصصی ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﺑﺎ ﺑﺮگ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ تحصیلی ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮق ﺑﻪ یکی از دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻠﻴﺲ+10 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺒﻮده و از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻧﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻌﻤﻞ می آﻳﺪ.

وب سایت تخصصی آزمون دکتری

اخبار مرتبط