021-88400788
09108840099

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

منابع کنکور ارشد روانشناسی عمومی 99 منابع کنکور ارشد روانشناسی عمومی فراگیر پیام نور منابع ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد

منابع کنکور ارشد روانشناسی عمومی 99 منابع کنکور ارشد روانشناسی عمومی فراگیر پیام نور منابع ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد

منابع کنکور ارشد روانشناسی عمومی 99 منابع کنکور ارشد روانشناسی عمومی فراگیر پیام نور منابع ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد

جزئیات

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی کنکور 1401

13 مرداد 1400

معرفی منابع اصلی آزمون کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی کنکور 1401


منابع درس روان شناسی عمومی

منابع اصلی:
 • 1)زمینه روانشناسی، تالیف هیلگارد، ترجمه براهنی
 • 2)زمینه روانشناسی، تالیف سانتراك، ترجمه فیروزبخت
 • 3)روانشناسی عمومی، دكتر گنجی
 • 4)روانشناسی عمومی راتوس، ترجمه گنجی

کتاب کمک آموزشی:
 1. -کتاب جامع روانشناسی عمومی، فاطمه صفرزاده مقدم
 2. -کتاب 1000 نکته 1000 تست روانشناسی عمومی، فاطمه صفرزاده مقدم
 3. -کتاب جمع بندی روانشناسی عمومی

منابع درس آمار و روش تحقیق
 
 • منابع اصلی:
 • 1)احتمالات و آمار كاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دكتر علی دلاور
 • 2)تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، ترجمه‌ی دكتر علی دلاور و دكتر سیامك نقشبندی
 • 3)روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دكتر علی دلاور
 • 4)روش‌های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، حسن زاده

کتب کمک آموزشی آمار و روش تحقیق:
 1. -کتاب جامع آمار و روش تحقیق، روانگام
 2. -کتاب 1000 نکته 1000 تست آمار و روش تحقیق،
 3. -کتاب جمع بندی آمار و روش تحقیق

منابع درس روانشناسی مرضی و كودكان استثنایی(آسیب شناسی روانی)
 
 • منابع اصلی:
 • 1)آسیب شناسی روانی، سلیگمن و روزنهان، ترجمه سید محمدی
 • 2)آسیب شناسی روانی، هالجین، ترجمه سید محمدی
 • 3)خلاصه‌ی روانپزشكی، كاپلان و سادوك، ترجمه رضاعی
 • 4)آسیب شناسی روانی بر اساس دی اس ام 5، گنجی
 • 5)روانشناسی مرضی تحولی، دادستان
 • 6)روانشناسی مرضی، ساراسون
 • 7)روانشناسی كودكان استثنایی، میلانی‌فر
 • 8)روانشناسی کودکان استثنایی، سیف نراقی
 • 9)کودکان استثنایی، کافمن و هالاهان، ترجمه جوادیان
 • 10)روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی، کاکاوند
 • 11)روانشناسی کودکان استثنایی، افروز
 • 12)آسیب شناسی روانی، حسین آزاد
 • 13)آسیب شناسی روانی بارلو، ترجمه فیروزبخت
 • 14)آسیب شناسی روانی دیودسون، ترجمه دهستانی
 • 15)آسیب شناسی روانی باچر، ترجمه سید محمدی

کتب کمک آموزشی روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی:
 
 1. -کتاب جامع روانشناسی مرضی، فاطمه صفرزاده مقدم
 2. -کتاب جامع روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، فاطمه صفرزاده مقدم
 3. -کتاب 1000 نکته 1000 تست روانشناسی مرضی، فاطمه صفرزاده مقدم
 4. -کتاب 1000 نکته 1000 تست روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، فاطمه صفرزاده مقدم
 5. -کتاب جمع بندی روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی

منابع درس روان شناسی رشد
 
 • منابع اصلی:
 • 1)نظریه های رشد کرین، ترجمه خوی نژاد
 • 2)روانشناسی ژنتیك 1و2، دكتر منصور و دادستان
 • 3)روانشناسی رشد جلد 1و2، لورا ای برك،ترجمه  سید محمدی
 • 4)روانشناسی رشد ،حسن احدی، جمهری
 • 5)روانشناسی رشد ،حسن احدی، بنی جمالی
 • 6)پیشگامان رشد، ویلیام کرین،ترجمه فربد فدایی
 • 7)رشد و شخصیت کودک، ماسن، ترجمه یاسایی
 • 8)روانشناسی رشد، سوسن سیف
 • 9)روانشناسی رشد، لطف آبادی
 • 10)روانشناسی رشد، گنجی
 • 11)روانشناسی رشد تحول انسان، پاپالیا، ترجمه نقشبندی و همکاران

کتب کمک آموزشی رشد:
 1. -کتاب جامع روانشناسی رشد، فاطمه صفرزاده مقدم
 2. -کتاب 1000 نکته 1000 تست روانشناسی رشد، فاطمه صفرزاده مقدم
 3. -کتاب جمع بندی روان شناسی رشد

منابع درس روانشناسی فیزیولوژیك، انگیزش و هیجان( نوروسایکولوژی)
 
 • منابع اصلی:
 • 1)روان شناسی فیزیولوژیك، دكتر خداپناهی
 • 2)روان شناسی فیزیولوژیك، کارلسون
 • 3)روان شناسی فیزیولوژیك، كالات
 • 3)فیزیولوژی اعصاب و غدد، دكتر حائری
 • 5)انگیزش و هیجان، دكتر خداپناهی
 • 6)انگیزش و هیجان، جان مارشال ریو، ترجمه سید محمدی
 • 7)نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی خداپناهی( ویژه دکتری)
 • 8)انگیزش و هیجان، فیروزبخت
 • 9)انگیزش و هیجان، حسن زاده

کتب کمک آموزشی فیزیولوژیک:
 1. -کتاب جامع روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان، فاطمه صفرزاده مقدم
 2. -کتاب 1000 نکته 1000 تست روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان، فاطمه صفرزاده مقدم
 3. -کتاب جمع بندی روان نشاسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

منابع درس زبان تخصصی( ویژه آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و مصاحبه دکتری روانشناسی)
 
 • منابع اصلی:
 • 1)متون انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ی روانشناسی، تألیف كیانوش هاشمیان
 • 2)متن لاتین خلاصه‌ی كتاب زمینه‌ی روانشناسی عمومی هیلگارد
 • 3)متون روانشناسی به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی،دکتر نائینیان
 • 4)متون انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ی روانشناسی، تألیف لیندالیل
 • 5)زبان تخصصی روانشناسی ، سیدمحمدی

کتب کمک آموزشی زبان:
 1. -کتاب جامع زبان تخصصی روانشناسی، فاطمه صفرزاده مقدم
 2. -کتاب 1000 نکته 1000 تست زبان تخصصی روانشناسی، فاطمه صفرزاده مقدم

منابع درس علم‌النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی
 
 • منابع اصلی:
 • 1)علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی ، دكتر احدی
 • 2)روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلام، دكتر احمدی
 • 3)کتاب علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، دکتر بهشتی
 • 4)علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی ،کجباف

کتب کمک آموزشی علم النفس:
 1. -کتاب جامع علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، فاطمه صفرزاده مقدم و مریم حضرتی
 2. -کتاب 1000 نکته 1000 تست علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، فاطمه صفرزاده مقدم
 3. -کتاب جمع بندی علم النفس

مقاله ها مرتبط