021-88400788
09108840099

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی99

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی99

منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی99

جزئیات

مهم ترین منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی کنکور 1401

13 مرداد 1400

منابع کنکور ارشد روان شناسی کودکان استثنایی ویژه کنکور 1401


منابع درس آمار و روش تحقیق
 
 • منابع اصلی:
 • 1)احتمالات و آمار كاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دكتر علی دلاور
 • 2)تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، ترجمه‌ی دكتر علی دلاور و دكتر سیامك نقشبندی
 • 3)روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دكتر علی دلاور
 • 4)روش‌های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، حسن زاده

کتب کمک آموزشی آمار و روش تحقیق:
 1. -کتاب جامع آمار و روش تحقیق، روانگام
 2. -کتاب 1000 نکته 1000 تست آمار و روش تحقیق،
 3. -کتاب جمع بندی آمار و روش تحقیق

منابع درس روانشناسی مرضی و كودكان استثنایی(آسیب شناسی روانی)
 
 • منابع اصلی:
 • 1)آسیب شناسی روانی، سلیگمن و روزنهان، ترجمه سید محمدی
 • 2)آسیب شناسی روانی، هالجین، ترجمه سید محمدی
 • 3)خلاصه‌ی روانپزشكی، كاپلان و سادوك، ترجمه رضاعی
 • 4)آسیب شناسی روانی بر اساس دی اس ام 5، گنجی
 • 5)روانشناسی مرضی تحولی، دادستان
 • 6)روانشناسی مرضی، ساراسون
 • 7)روانشناسی كودكان استثنایی، میلانی‌فر
 • 8)روانشناسی کودکان استثنایی، سیف نراقی
 • 9)کودکان استثنایی، کافمن و هالاهان، ترجمه جوادیان
 • 10)روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی، کاکاوند
 • 11)روانشناسی کودکان استثنایی، افروز
 • 12)آسیب شناسی روانی، حسین آزاد
 • 13)آسیب شناسی روانی بارلو، ترجمه فیروزبخت
 • 14)آسیب شناسی روانی دیودسون، ترجمه دهستانی
 • 15)آسیب شناسی روانی باچر، ترجمه سید محمدی

کتب کمک آموزشی روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی:
 
 1. -کتاب جامع روانشناسی مرضی، فاطمه صفرزاده مقدم
 2. -کتاب جامع روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، فاطمه صفرزاده مقدم
 3. -کتاب 1000 نکته 1000 تست روانشناسی مرضی، فاطمه صفرزاده مقدم
 4. -کتاب 1000 نکته 1000 تست روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، فاطمه صفرزاده مقدم
 5. -کتاب جمع بندی روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی

منابع درس روانشناسی رشد
 
 • منابع اصلی:
 • 1)نظریه های رشد کرین، ترجمه خوی نژاد
 • 2)روانشناسی ژنتیك 1و2، دكتر منصور و دادستان
 • 3)روانشناسی رشد جلد 1و2، لورا ای برك،ترجمه  سید محمدی
 • 4)روانشناسی رشد ،حسن احدی، جمهری
 • 5)روانشناسی رشد ،حسن احدی، بنی جمالی
 • 6)پیشگامان رشد، ویلیام کرین،ترجمه فربد فدایی
 • 7)رشد و شخصیت کودک، ماسن، ترجمه یاسایی
 • 8)روانشناسی رشد، سوسن سیف
 • 9)روانشناسی رشد، لطف آبادی
 • 10)روانشناسی رشد، گنجی
 • 11)روانشناسی رشد تحول انسان، پاپالیا، ترجمه نقشبندی و همکاران

کتب کمک آموزشی رشد:
 1. -کتاب جامع روانشناسی رشد، فاطمه صفرزاده مقدم
 2. -کتاب 1000 نکته 1000 تست روانشناسی رشد، فاطمه صفرزاده مقدم
 3. -کتاب جمع بندی روان شناسی رشد، گروه آموزشی مقدم

منابع درس روانسنجی

منابع اصلی:
 • 1)اندازه گیری ،سنجش و ارزشیابی آموزشی، سیف
 • 2)روان سنجی، دكتر گنجی
 • 3)مبانی نظری و عملی پژوهش، دكتر علی دلاور
 • 4)اصول روان سنجی، پاشا شریفی
 • 5)راهنمای سنجش روانی ، مارنات

کتاب کمک آموزشی:
 1. -کتاب جامع روانسنجی، فاطمه صفرزاده مقدم
 2. -کتاب 90 درصد روانسنجی، گروه آموزشی مقدم
 3. -کتاب 1000 نکته 1000 تست روانسنجی، گروه آموزشی مقدم

منابع درس زبان تخصصی( ویژه آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و مصاحبه دکتری روانشناسی)
 
 • منابع اصلی:
 • 1)متون انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ی روانشناسی، تألیف كیانوش هاشمیان
 • 2)متن لاتین خلاصه‌ی كتاب زمینه‌ی روانشناسی عمومی هیلگارد
 • 3)متون روانشناسی به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی،دکتر نائینیان
 • 4)متون انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ی روانشناسی، تألیف لیندالیل
 • 5)زبان تخصصی روانشناسی ، سیدمحمدی

کتب کمک آموزشی زبان:
 1. -کتاب جامع زبان تخصصی روانشناسی، گروه آموزشی مقدم
 2. -کتاب 1000 نکته 1000 تست زبان تخصصی روانشناسی، گروه آموزشی مقدم

منابع درس روان شناسی عمومی

منابع اصلی:
 • 1)زمینه روانشناسی، تالیف هیلگارد، ترجمه براهنی
 • 2)زمینه روانشناسی، تالیف سانتراك، ترجمه فیروزبخت
 • 3)روانشناسی عمومی، دكتر گنجی
 • 4)روانشناسی عمومی راتوس، ترجمه گنجی

کتاب کمک آموزشی:
 1. -کتاب جامع روانشناسی عمومی، فاطمه صفرزاده مقدم
 2. -کتاب 1000 نکته 1000 تست روانشناسی عمومی، فاطمه صفرزاده مقدم
 3. -کتاب جمع بندی روانشناسی عمومی، گروه آموزشی مقدم

منابع درس روانشناسی تربیتی

منابع اصلی:
 • 1)روان‌شناسی پرورشی نوین- دکتر علی اکبر سیف
 • 2)روان‌شناسی تربیتی دکتر پروین کدیور
 • 3)روان‌شناسی تربیتی یوسف کریمی
 • 4)روانشناسی تربیتی، بیابانگرد

کتاب کمک آموزشی:
 1. -کتاب جامع روانشناسی تربیتی، گروه آموزشی مقدم
 2. -کتاب 90 درصد روانشناسی تربیتی، گروه آموزشی مقدم
 3. -کتاب 1000 نکته 1000 تست روانشناسی تربیتی، گروه آموزشی مقدم

مقاله ها مرتبط