021-88400788
09363434603

مقاله ها

مقاله ها
تعداد آیتم ها در هر صفحه
گرایشهای کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی کد 1133 روانشناسی بالینی عمومی تربیتی کودکان استثنایی روانسنجی صنعتی سازمانی

توضیح در مورد محتوای دوره و بازار کار گرایش های رشته روانشناسی شامل: 1) گرایش روانشناسی بالینی، 2) گرایش روانشناسی عمومی، 3) گرایش روانشناسی تربیتی، 4) گرایش روانشناسی کودکان استثنایی، 5) گرایش روان سنجی، 6) گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی.

20 خرداد 1397
معرفی گرایش های روانشناسی