021-88400788
09108840099

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

اعلام جزئیات تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال 1397

اعلام جزئیات تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال 1397

اعلام جزئیات تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال 1397

جزئیات

اعلام جزئیات تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال 1397

18 آذر 1397

شرایط و ﺿﻮاﺑﻂ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره دانش پذیری مقطع کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور بهمن ماه ۹۷ اعلام شد.

به گزارش مستر تست، شرایط تحصیل آن دﺳﺘﻪ از داﻧﺶ ﭘﺬﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ در آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل داﻧﺶﭘﺬﻳﺮی دوره های فراگیر ارشد پیام نور ﻗﺒﻮل ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ را ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد دﻓﺘﺮﭼﻪ اﺣﺮاز ﻧﻤـﻮده و ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ است:

۱- داوﻃﻠﺐ در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎن دوره داﻧﺶ ﭘﺬﻳﺮی و اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ داده و ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

۲- داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﻪ در دوره داﻧﺶ ﭘﺬﻳﺮی ﻧﻤﺮات زﻳﺮ ۱۲ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده و ﻗﺒﻮل اﻋﻼم ﺷﺪه، ﻻزم اﺳﺖ دروس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﻣـﺪت ﻣﺠـﺎز ﺗﺤﺼـﻴﻞ ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﭘﻴﺶﻧﻴﺎز دروس اﺧﺬ و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ (ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ۱۲) ﺑﮕﺬراﻧﺪ و دروس ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮرات ﻣﻌﺎدﻟﺴﺎزی ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد.

۳- داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﻴﺮ از ﻛﻼس ﻫﺎی رﻓﻊ اﺷﻜﺎل ﮔﺮوﻫﻲ و ﻓﺮدی و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮارد ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.

۴- اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﻳﺶ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

۵- داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻣﻬﻠﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ درﺳﻲ اﻗﺪام ﻛﻨﺪ. ﻋﺪم اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮﻗـﻊ در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در آن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

۶- ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ واﺣﺪﻫﺎی درﺳﻲ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮای اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ (ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ) ﺣﺴﺐ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﺼﻮب وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ. داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺧﺬ و ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﻲ (ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۱۲ واﺣﺪ درﺳﻲ) و واﺣﺪﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ (ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۸ واﺣﺪ) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

۷- ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ (ﺑﻪ ﺟﺰ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ) اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻗﺒﻠـﻲ داﻧﺸـﺠﻮ ﺣﺪاﻗﻞ ۶ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۱۴ واﺣﺪ درﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

۸- ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﻫﺮ درس ﻛﻪ آزﻣﻮن آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺣﺪاﻗﻞ ۱۲ از ۲۰ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ۱۴ از ۲۰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

۹- واﺣﺪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.

۱۰- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻌﻀﻲ دروس در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه و ﺧﺎرج از ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮ اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮد.

۱۱- داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻧﺼﺮاف دﻫﺪ. اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﺑﻮط اراﺋﻪ ﺷﻮد.

۱۲- اراﺋﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و رﻳﺰ ﻧﻤﺮات ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.

۱۳- ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺰاﻳﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻤﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﻴﻤﻪ، ﺧﻮاﺑﮕﺎه و…. ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد.

۱۴- ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ۳ ﺳﺎل اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻨﻮات ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.

۱۵- داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر و اﻃﻼع از ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕـﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﺑـﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ: www.pnu.ac.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۱۶- ﺛﺒﺖﻧﺎم داوﻃﻠﺒﻴﻦ در دوره ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ آﮔﺎﻫﻲ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺿﻮاﺑﻂ داﻧﺸﮕﺎه و ﭘﺬﻳﺮش آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮاﻳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺷﻴﻮه ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺼﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ روشﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠـﺎزی و ﺑـﺮای ﺗﺴـﻬﻴﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ آﻣﻮزش و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر در ﺑﺮﺧﻲ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد، اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮی از ﺷﻴﻮه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ.

۱) آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، دﻳﺴﻚﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای، ﻧﺸـﺮﻳﻪﻫـﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻦﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﺳﺘﻦ از رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در وﻗـﺖ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ و در ﺿـﻤﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻬﺘﺮ و آﺳﺎن ﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.

۲) دورهﻫﺎی آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻛﻼسﻫﺎی ﻣﺠﺎزی، اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﺤﺖ وب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۳) در دورهﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ دروس و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد و داﻧﺸـﺠﻮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژی اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻛﻼسﻫﺎی درس ﺳﻨﺘﻲ ﻧﺪارد. در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﻲ آﻣﻮزش از راه دور اﺳﺖ ﻛـﻪ در آن ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژی وب و اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود.

۴) ﺑﺮای اﻳﻦ آﻣﻮزش ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﻳﺎ زﻣﺎﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن ﺗﺮم و ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آزﻣﻮن ﻣﻴـﺎن ﺗﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و آزﻣﻮن ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد.

۵) دروس ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺮی در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۶) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ دورهﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ در ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻳﻦ دوره ﺑﺼﻮرت «آﻣﻮزش ﻣﺤﻮر» ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ. وﻟﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ- ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

۷) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ۳۰% داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ- ﻣﺮﻛﺰ/ واﺣﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ۱۲ واﺣﺪ از دروس ﻏﻴﺮ ﺟﺒﺮاﻧﻲ را ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ۱۵ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ – ﭘﮋوﻫﺸﻲ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ دﻫﻨﺪ.

۸) ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻇﺮﻓﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.

۹) ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ از ﻣﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران ﺑﺼﻮرت رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

۱۰) ﺷﻬﺮﻳﻪ دورهﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

۱۱) داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ، ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر رﻓﺎﻫﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

۱۲) ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺷﻴﻮه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﺪرک رﺳﻤﻲ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﻋﻠﻮم و ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ از داﻧﺸـﮕﺎه درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺪارک اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ و در ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

۱۳) داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دوره اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎهﭘﻴـﺎم ﻧـﻮر ﻻزم اﺳـﺖ واﺟـﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻋﻤـﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ:

اﺣﺮاز ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات وزارت ﻋﻠـﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوری و ﻣﻄـﺎﺑﻖ  ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه.

ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ:

اﻟﻒ) ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻬﺎرت ﭘﺎﻳﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ.

ب) داﺷﺘﻦ ﻋﻼﻗﻪ و آﻣﺎدﮔﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮی در ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ.

داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ و ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻋﺖ kb/s 128 را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮای ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آدرس اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ: www.lms.pnu.ac.ir و ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزشﻫﺎی آزاد و ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪای در ﭘﻮرﺗﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ: www.elearning.pnu.ac.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

مرکز تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

اخبار مرتبط