021-88400788
09108840099

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

اعلام جزئیات برگزاری بیست و سومین دوره المپیاد علمی دانشجویی

اعلام جزئیات برگزاری بیست و سومین دوره المپیاد علمی دانشجویی

اعلام جزئیات برگزاری بیست و سومین دوره المپیاد علمی دانشجویی

جزئیات

اعلام جزئیات برگزاری بیست و سومین دوره المپیاد علمی دانشجویی

18 آذر 1397

اولین مرحله آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور همزمان با برگزاری آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۸ برگزار می شود.

به گزارش مستر تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش، شرایط و ضوابط برگزاری بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور اعلام شد.

اولین مرحله آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور همزمان با برگزاری امتحانات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ در ۲۴ رشته برگزار می شود.
در سال ۱۳۹۸ علاوه بر ۲۴ رشته المپیادی اعلام شده، المپیاد بین رشته ای «سلول های بنیادی و مهندسی بافت» نیز برگزار می شود.

پس از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد، نفرات برگزیده در رشته های امتحانی «شیمی»، «مجموعه زیست شناسی»، «مهندسی شیمی»، «مهندسی صنایع»، «مهندسی مواد و متالورژی»، «مهندسی کشاورزی»، «مهندسی برق»، «مهندسی مکانیک» و «مهندسی پزشکی» توسط شورای مربوطه در سازمان سنجش آموزش کشور تعیین و این افراد در صورت علاقمندی می توانند به جای شرکت در رشته اصلی المپیاد مربوطه، در المپیاد «سلول های بنیادی و مهندسی بافت» شرکت کنند.

دانشجویانی که حداقل ۷۰ واحد درسی گذرانده باشند، می توانند متقاضی شرکت در المپیاد رشته های یاد شده باشند . متقاضیان باید فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی را همانند سایر داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ تکمیل کنند.

مواد امتحانی مرحله اول رشته های المپیاد، همانند مواد امتحانی دوره کارشناسی ارشد این رشته ها خواهد بود.

منتخبین مرحله اول المپیاد علمی دانشجویی، براساس نمرات اکتسابی داوطلب در آزمون رشته های مذکور و بدون احتساب نمره معدل کارشناسی، تعیین و از طریق سایت المپیاد سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

منتخبین مرحله اول المپیاد متمرکز به همراه منتخبین المپیاد غیرمتمرکز (اسامی اعلام شده از طریق سایت سا زمان سنجش ) می توانند در آزمون تشریحی مرحله دوم (نهایی) المپیاد علمی دانشجویی کشور، شرکت کنند.

 دانشجویان سال سوم متقاضی شرکت در المپیاد دانشجویی کشور مجاز به انتخاب رشته برای مقطع کارشناسی ارشد نیستند و باید در تقاضانامه اینترنتی، بند ۳۱ (منحصراً متقاضی شرکت در المپیاد هستم) را علامت گذاری کنند.

دانشجویان متقاضی باید کلیه اطلاعات فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی را، همانند سایر داوطلبان تکمیل کنند.

منتخبین مرحله اول المپیاد متمرکز (اسامی اعلام شده از طریق سایت واحد المپیاد سازمان سنجش پس از اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد) از اداره کل آموزش محل تحصیل خود گواهی اشتغال به تحصیل را دریافت کنند و سپس از طریق پست الکترونیکی مرکز المپیاد به نشانی olympiad@sanjesh.org ارسال کنند.

متقاضیان شرکت در المپیاد متمرکز و غیرمتمرکز باید در زمان شرکت در آزمون المپیاد (در نیمه دوم سال تحصیلی ۱۳۹۸ ) دانشجو باشند.

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی نمی توانند در المپیاد علمی دانشجویی کشور شرکت کنند.

ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ:

۱- ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ می ﺷﻮد در اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎنی (اول و دوم) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺣﻮزه اﻣﺘﺤﺎنی ﺧﻮد دﻗﺖ ﻻزم را ﻣﺒﺬول ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ. ﻟﺬا ﭘﺲ از ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮنی ﺛﺒﺖﻧﺎم و وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖﻧﺎمی، ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎن مبنی ﺑﺮ اﺻﻼح و ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎیی ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۲- داوﻃﻠﺒﺎنی ﻛﻪ در دوره ﻫﺎی روزاﻧﻪ آزﻣﻮن ورودی دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﺳﺎل ۱۳۹۷ (اﻋﻢ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه و ﻳﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ) ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺣﻖ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۸ را ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎیی رﺷﺘﻪ ﻫﺎی تحصیلی دوره ﻧﻮﺑﺖ دوم (ﺷﺒﺎﻧﻪ)، ﻣﺠﺎزی و ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴـﺎم ﻧـﻮر، داﻧﺸـﮕﺎه ﻫـﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎلی ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎعی و ﻏﻴﺮدولتی و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی در آزﻣﻮن ورودی دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷـﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﺳـﺎل ۱۳۹۷ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮلی و ﻳﺎ اﻧﺼﺮاف قطعی از آن (ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﻳﻦ آزﻣﻮن) ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿـﻮاﺑﻂ (ﺑـﻪ وﻳﮋه ﺑﺮادران ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮمی) میﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۳- ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼنی ﻛﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻳﺎ دﻛﺘﺮای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﻴﺪه اﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ منعی ﻧﺪارﻧﺪ، در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺠﺪد در آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ، ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜـﻪ ﻻزم اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ «اﻟﻒ» ﺻﻔﺤﻪ ۶ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۴- ﺗﻮﺻﻴﻪ می ﺷﻮد داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ رﻫﮕﻴﺮی ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮﻳﻨﺖ از ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۵- ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮی از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭘﻴﻚ ﺳﻨﺠﺶ (ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮی و اﻃﻼع رﺳﺎنی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ)، ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳـﻨﺠﺶ و در ﺻـﻮرت ﻟـﺰوم از ﻃﺮﻳـﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوهی اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۶- در ﺻﻮرت ﻟﺰوم داوﻃﻠﺒﺎن می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ: ۴۲۱۶۳-۰۲۱ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮمی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و ﻳـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیی اﻳﻨﺘﺮنتی (ﻏﻴﺮﺣﻀﻮری) ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

مرکز تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

اخبار مرتبط