021-88400788
09108840099

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

مقاله ها

مقاله ها
تعداد آیتم ها در هر صفحه
معرفی منابع اصلی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی کنکور 1401

13 مرداد 1400
منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع کنکور ارشد روانشناسی عمومی، منابع کنکور ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، منابع کنکور ارشد روانشناسی تربیتی
منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی99

مهم ترین منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی کنکور 1401

13 مرداد 1400
منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع کنکور ارشد روانشناسی عمومی، منابع کنکور ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، منابع کنکور ارشد روانشناسی تربیتی
منابع کنکور ارشد روانسنجی منابع آزمون کارشناسی ارشد روانسنجی سال 99

منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی روانسنجی کنکور 1401

13 مرداد 1400
منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع کنکور ارشد روانشناسی عمومی، منابع کنکور ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، منابع کنکور ارشد روانشناسی تربیتی
منابع کنکور ارشد روانشناسی عمومی 99 منابع کنکور ارشد روانشناسی عمومی فراگیر پیام نور منابع ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی کنکور 1401

13 مرداد 1400
منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع کنکور ارشد روانشناسی عمومی، منابع کنکور ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، منابع کنکور ارشد روانشناسی تربیتی
دانشگاههای پذیرنده دکتری روانشناسی بالینی دانشگاههای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاههای دارای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاههای پذیرنده دکتری روانشناسی تربیتی

دانشگاههای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاههای دارای دکتری روانشناسی دانشگاههای پذیرنده دکتری روانشناسی بالینی سراسری وزارت بهداشت دانشگاههای دارای دکتری بالینی

13 مرداد 1400
دانشگاههای دارای دکتری روانشناسی بالینی سراسری دانشگاههای دارای دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاههای دولتی دارای دکتری روانشناسی بالینی دانشگاههای پذیرنده دکتری روانشناسی
ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی بالینی سراسری وزارت علوم ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی بالینی وزارت بهداشت ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی سلامت ظرفیت پذیرش دکتری وانشناسی عمومی ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد

ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی بالینی سلامت عمومی وزارت بهداشت ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی وزارت بهداشت ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد

13 مرداد 1400
ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی بالینی وزارت علوم ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی وزارت بهداشت ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی عمومی ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی تربیتی ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی سلامت ظرفیت پذیرش دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد
ضرایب دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، لیست دروس کنکور ارشد روانشناسی تربیتی

ضرایب دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، لیست دروس کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

13 مرداد 1400
ضرایب دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،ضرایب دروس کنکور ارشد روانشناسی عمومی،ضرایب دروس کنکور ارشد روانسنجی،ضرایب دروس کنکور ارشد کودکان استثنایی،ضرایب دروس روانشناسی تربیتی
ضرایب کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دروس کنکور ارشد روانشناسی بالینی

ضرایب دروس کنکور ارشد روانشناسی بالینی دروس کنکور ارشد روانشناسی بالینی کنکور ارشد روانشناسی بالینی شامل چه دروسی است دروس ارشد روانشناسی بالینی دروس ارشد روانشناسی بالینی پیام نور دروس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد ضرایب کنکور ارشد روانشناسی بالینی

13 مرداد 1400
ضرایب دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،ضرایب دروس کنکور ارشد روانشناسی عمومی،ضرایب دروس کنکور ارشد روانسنجی،ضرایب دروس کنکور ارشد کودکان استثنایی،ضرایب دروس روانشناسی تربیتی
ضرایب امتحانی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، لیست دروس کنکور ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

لیست دروس امتحانی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی آموزش کودکان استثنایی، ظرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی کوکان استثنایی

13 مرداد 1400
ضرایب دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،ضرایب دروس کنکور ارشد روانشناسی عمومی،ضرایب دروس کنکور ارشد روانسنجی،ضرایب دروس کنکور ارشد کودکان استثنایی،ضرایب دروس روانشناسی تربیتی
منابع آزمون دکتری روانشناسی منابع کنکور دکتری روانشناسی وزارت بهداشت منابع کنکور دکتری روانشناسی99

منابع کنکور دکتری روانشناسی بالینی، منابع آزمون دکتری روانشناسی وزارت بهداشت، منابع کنکور دکتر روانشناسی تربیتی، دروس کنکور دکتری روانشناسی بالینی گروه آموزشی مقدم روانگام

13 مرداد 1400
منابع کنکور دکتری روانشناسی منابع آزمون دکتری روانشناسی 99 منابع آزمون دکتری روانشناسی سلامت
دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد روانسنجی، ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد روانسنجی

لیست دروس کارشناسی ارشد روانسنجی، ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی ظرایب امتحانی کارشناسی ارشد روانسنجی لیست دروس کنکور ارشد روانسنجی ارشد روانسنجی ارشد سنجش و اندازه گیری دروس امتحانی ارشد روانسنجی ضرایب امتحانی ارشد روانسنجی دروس روانسنجی رشته روانسنجی روانگام گروه آموزشی مقدم ظرایب رشته روانسجی

13 مرداد 1400
ضرایب دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،ضرایب دروس کنکور ارشد روانشناسی عمومی،ضرایب دروس کنکور ارشد روانسنجی،ضرایب دروس کنکور ارشد کودکان استثنایی،ضرایب دروس روانشناسی تربیتی
ضرایب دروس کنکور ارشد روانشناسی عمومی، دروس آزمون ارشد روانشناسی عمومی

لیست دروس رشته روانشناسی عمومی لیست دروس رشته روانشناسی اسلامی لیست دروس گرایش روانشناسی مثبت گرا ضریب هر درس کنکور ارشد روانشناسی عمومی ظرایب دروس کنکور ارشد عمومی

13 مرداد 1400
ضرایب دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،ضرایب دروس کنکور ارشد روانشناسی عمومی،ضرایب دروس کنکور ارشد روانسنجی،ضرایب دروس کنکور ارشد کودکان استثنایی،ضرایب دروس روانشناسی تربیتی
دانشگاههای دولتی دارای رشته روانشناسی دانشگاههای سراسری دارای رشته روانشناسی بالینی دانشگاههای پذیرنده ارشد روانشناسی بالینی

دانشگاههای پذیرنده ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاههای پذیرنده ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاههای دولتی پذیرنده ارشد روانشناسی دانشگاههای پیام نور دارای ارشد روانشناسی دانشگاههای پردیس دارای ارشد روانشناسی

13 مرداد 1400
دانشگاه های سراسری دارای رشته روانشناسی بالینی دانشگاههای دولتی دارای رشته روانشناسی، دانشگاههای پیام نور دارای رشته روانشناسی کودک دانشگاههای پردیس دارای رشته روانشناسی شناختی دانشگاههای دارای رشته روانشناسی بدون کنکور
گرایش های دکتری روانشناسی گرایش های دکتری روانشناسی وزارت بهداشت گرایش های دکتری روانشناسی در ایران گرایش های دکتری روانشناسی بالینی روانشناسی سلامت و روانشناسی عمومی

معرفی گرایش های دکترای روانشناسی دکتری روانشناسی عمومی دکتری روانشناسی بالینی دکتری روانشناسی سلامت

13 مرداد 1400
معرفی گرایش های دکتری روانشناسی معرفی رشته های دکتری روانشناسی گرایش های روانشناسی دکترا
منابع کنکور ارشد روانشناسی بالینی 99،منابع کنکور ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت

منابع کنکور ارشد روانشناسی سال 1401 منابع کنکور ارشد روانشناسی بالینی منابع کنکور ارشد روانشناسی بالینی وزارت علوم منابع کنکور ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت منابع ارشد روانشناسی

13 مرداد 1400
منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، منابع کنکور ارشد روانشناسی عمومی، منابع کنکور ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، منابع کنکور ارشد روانشناسی تربیتی
گرایشهای کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی کد 1133 روانشناسی بالینی، عمومی، تربیتی، کودکان استثنایی، روانسنجی، صنعتی سازمانی

توضیح در مورد محتوای دوره و بازار کار گرایش های رشته روانشناسی شامل: 1) گرایش روانشناسی بالینی، 2) گرایش روانشناسی عمومی، 3) گرایش روانشناسی تربیتی، 4) گرایش روانشناسی کودکان استثنایی، 5) گرایش روان سنجی، 6) گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی.

10 مرداد 1400
گرایش های کارشناسی ارشد روانشناسی، گرایش های کنکور ارشد روانشناسی، گرایش های مجموعه روانشناسی
افزایش ساعت مطالعه

راهکار های افزایش ساعت مطالعه

1 اسفند 1398
مقالات عمومی کارشناسی ارشد روانشناسی مقالات دکتری روانشناسی
مدیریت زمان در کنکور

مدیریت زمان در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی

23 آبان 1398
مقالات عمومی کارشناسی ارشد روانشناسی مقالات دکتری روانشناسی
تاثیر ورزش در یادگیری

اثرات مثبت ورزش بر یادگیری

9 آبان 1398
مقالات عمومی کارشناسی ارشد روانشناسی مقالات دکتری روانشناسی
حواس پرتی کنکوری ها

حواس پرتی هنگام مطالعه

25 مهر 1398
مقالات عمومی کارشناسی ارشد روانشناسی مقالات دکتری روانشناسی
خواب در دوران کنکور

خواب مناسب کنکوری ها

25 مهر 1398
مقالات عمومی کارشناسی ارشد روانشناسی مقالات دکتری روانشناسی
خلاصه نویسی در کنکور

ضرورت و روش های خلاصه نویسی در کنکور

18 مهر 1398
مقالات عمومی کارشناسی ارشد روانشناسی مقالات دکتری روانشناسی
رهایی از استرس کنکور

مدیریت استرس در کنکور

4 مهر 1398
مقالات عمومی کارشناسی ارشد روانشناسی مقالات دکتری روانشناسی
تغذیه در کنکور

اهمیت تغذیه در زمان کنکور

4 مهر 1398
مقالات عمومی کارشناسی ارشد روانشناسی مقالات دکتری روانشناسی
نقش مشاور تحصیلی در کنکور

مشاوره تحصیلی کنکور ارشد و دکتری روانشناسی

28 شهریور 1398
مقالات عمومی کارشناسی ارشد روانشناسی مقالات دکتری روانشناسی
آزمون های آزمایشی شبیه سازی کنکور آری یا نه؟

بررسی نکات مثبت و منفی شرکت در آزمون های آزمایشی شبیه سازی کنکور ارشد و دکتری روانشناسی توسط موسسات کنکور. بهترین آزمون های آزمایشی کنکور کدام است. بالاترین جامعه آماری آزمون های آزمایشی ارشد روانشناسی و آزمون های آزمایشی دکتری مربوط به کدام موسسه است.

17 شهریور 1398
مقالات عمومی کارشناسی ارشد روانشناسی مقالات دکتری روانشناسی